Strokovne razprave, konference, okrogle mize, posveti

2015

Pomeni izobraževanja odraslih v moji občini

V obdobju november 2014 junij 2015 je Andragoško društvo Slovenije, v sodelovanju z Andragoškim Centrom Slovenije, izpeljalo 6 fokusnih razprav na temo Pomen izobraževanja odraslih v moji občini. Projekt je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Namen razprav je bil dobiti mnenja županov o tem, kakšen pomen pripisujejo izobraževanju odraslih v svojem okolju, kolikšno podporo namenjajo ali bi želeli nameniti za razvoj področja, predloge za izboljšanje položaja ter primere dobrih in slabih praks . Položaj in razvojne možnosti izobraževanja odraslih v lokalnem okolju sta, zaradi zakonske ureditve, v veliki meri odvisna prav pripravljenosti županov, da na različne načine, tudi finančno, podpirajo raznolike možnosti učenja odraslih kot pomembne vzvod razvoja kakovosti življenja ljudi v lokalnem okolju.

Objavljamo:
Poročilo Izobraževanje odraslih v moji občini
1. krog fokusnih razprav
2 krog fokusnih razprav
3 krog fokusnih razprav
4. krog fokusnih razprav
5. krog fokusnih razprav
6. krog fokusnih razprav
Povzetek ugotovitvev o upravljanju IO na lokalni ravni
Ugotovitve in predlogi: Izobaževanje odraslih v moji občini
Učenje ob primerih dobrih in slabih praks

Raziskava o izrazu “karierna orientacija”

V raziskavi, ki smo jo zasnovali v Andragoškem društvu Slovenije, smo poskušali ugotoviti, kaj slovenske intelektualke in intelektualci menijo o prevodih angleških izrazov ‘guidance’ in ”career guidance & counseling.’ K sodelovanju v raziskavi smo izbrali 60 oseb, ki jih štejemo za intelektualce (osebe, uspešne in javno prepoznavne na svojem strokovnem področju). Razporedili smo jih v tri skupine: splošno – intelektualci različnih strok, intelektualci, ki imajo pri svojem delu tesnejši stik z vzgojo in izobraževanjem (pedagogi, psihologi, specialni pedagogi, profesorji, sociologi, socialni delavci, novinarji itn.), in izobraževalci odraslih, osebe, ki se pri svojem delu ukvarjajo z izobraževanjem odraslih. V vsaki skupini je bilo enako število – po 30 oseb. Vsi so odgovarjali na enaka vprašanja v kratkem vprašalniku, ki je imel le štiri vprašanja. Pri vsakem vprašanju je imel vprašani možnost, da odgovor dodatno pojasni. Od 60 vprašanih nam je izpolnjene vprašalnike vrnilo 34 oseb (56,6 %), kar štejemo za zadovoljiv rezultat. Osebe, ki so nam odgovorile, so bile približno enako porazdeljene po vseh skupinah: 6 – 9 – 9.

Poročilo je na voljo tukaj:  Poročilo o raziskavi izraza karierna orientacija


2014

Projekt OMAL – Older Men as Active Learning

V četrtek, 8. maja 2014 je bila na Andragoškem centru Slovenije potekala zaključna konferenca Grundtvig projekta OMAL – Older Men as Active Learners z naslovom »Učenje starejših moških v skupnosti – primeri iz Evrope«. V projektu so sodelovali strokovnjaki in starejši moški iz štirih evropskih držav (Estonije, Malte, Portugalske in Slovenije).

Cilj projekta OMAL je bilo raziskovanje vključevanja in učenja starejših moških (60+) v skupnostne dejavnosti. V večini evropskih držav s starostjo udeležba v organiziranem izobraževanju upada; izobražujejo se zlasti bolj izobražene starejše ženske in tudi sicer socialno, kulturno in politično bolj dejavni starejši ljudje. V projektu smo proučevali, v katere skupnostne organizacije (zlasti nevladne, prostovoljske organizacije) se v partnerskih državah vključujejo starejši moški in kakšna je vloga učenja in izobraževanja v teh organizacijah in dejavnostih. Kako starejši moški, ki so dejavni v izbranih skupnostih organizacijah, doživljajo vlogo učnih dejavnosti in kakšen pomen jim pripisujejo? Pri tem smo upoštevali regionalni in kulturni kontekst skupnosti v državah, vključenih v projekt.

S konferenco smo želeli organizatorji spodbuditi premislek o potrebah in možnostih vključevanja starejših moških v skupnostne dejavnosti in odpreti prostor za razpravo o potrebah po nadaljnjem proučevanju raznolikih potreb skupine starejših ljudi.

Vabilo in program konference OMAL: OMAL_vabilo-PR

Rezultat projekta:
Knjiga: OLDER men learning in the community : European snapshots / Marko Radovan, Sabina Jelenc Krašovec (eds.). – 1st ed. = 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = University Press, Faculty of Arts ; Algarve : University = Universidade, 2014

https://knjigarna.ff.uni-lj.si/si/izdelek/1465/older-men-learning-in-the-community/


2013

Konferenca “Odličnost izobraževalcev odraslih in prelomni časi”

Konferenco, ki je bila 21.11.2013 v hotelu Mons v Ljubljani,  so organizirali Zveza ljudskih univerz Slovenije, Društvo organizacij za izobraževanje odraslih pri srednjih šolah, Andragoško društvo Slovenije in Združenje  izobraževalnih inštitucij, G.I.Z., ob podpori in sofinanciranju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Na konferenci smo poskušali kritično analizirati ustreznost  kompetenc izobraževalcev odraslih in prikazati katera so  potrebna formalna in  neformalna znanja za izobraževanje odraslih ter možnosti pridobivanja novih znanj ter veščin, ki jih zahteva razvoj.

Prav tako smo na konferenci obravnavali nerešene probleme s katerimi se srečujemo izobraževalci odraslih, še posebej pri izvajanju formalnega izobraževanja po javno veljavnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja, ter pomen medgeneracijskega učenja in pomembnosti specifičnih znanj ter kompetenc izobraževalcev odraslih pri tem.

Program konference: Program Odličnost 21. 11. 2013

 

Prelomni časi dileme izobraževanja andragogov in izobraževalcev odraslih

Razprava je bila 6. junija 2013 ob 15. uri, v prostorih Zavoda za izobraževalne in kulturne dejavnosti BOB, Ljubljana, Robbova 15 (stara pošta, za Gospodarskim razstaviščem in Festivalno dvorano)

Osrednja vprašanja:

  • Na kaj se lahko stroka/izobraževalec opre v teh časih?
  • Kje so največje pasti sedanjega razvoja izobraževanja odraslih?
  • Kakšno je poslanstvo andragogov danes? Imamo razvito profesionalno identiteto?

Zapis razprave: Razprava Prelomni časi

Posnetek razprave: https://www.youtube.com/watch?v=bYY_k0OBQkk

 

Izgorelost, premalo razumljena resničnost v izobraževanju

Andragoško društvo Slovenije in Ljudska univerza Murska Sobota sta 18. aprila 2013 izpeljala strokovno razpravo in pogovor o temi: Izgorelost, premalo razumljena resničnost v izobraževanju v prostorih Ljudske univerze Murska Sobota, Slomškova 13. Po predstavitvah, ki so trajale 60 minut, je sledila razprava, v kateri so udeleženci lahko sodelovali z vprašanji in stališči. Razpravo je moderirala dr. Petra Javrh. O tej razpravi so poročali časniki v Pomurju. Eden od njih je objavil pogovor z nosilko projekta dr. Petro Javrh, ki je dostopen na povezavi:

http://www.pomurec.com/vsebina/16429/%C2%BBKo_cloveku_zjutraj,_ko_vstane,_ne_disi_ vec,_da_bi_sel_delat,_takrat_je_ze_rdeci_alarm%C2%AB

Program razprave: Izgorelost april 2013


2012

Javna tribuna

Javno tribuno so sklicale vse asociacije za izobraževanje odraslih v Sloveniji, da bi na njej razpravljali o predlogu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za združitev Andragoškega centra Slovenije v skupni inštitut za razvoj vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.
Javna tribuna je bila 15. novembra 2012, v dvorani Konservatorija za glasbo & balet v Ljubljani, Ižanska c. 12.
Asociacije za izobraževanje odraslih v Sloveniji  smo na tribuni izrazile zahtevo za ohranitev avtonomnosti ter organizacijske in vsebinske celovitosti delovanja Andragoškega centra Slovenije ter zavrnile predlog Ministrstva.

Gradivo:

 

Kdo in kako naj upravlja izobraževanje odraslih v Sloveniji?

Andragoško društvo Slovenije je 11. junija 2012 v Ljubljani organiziralo strokovno razpravo Kdo in kako naj upravlja izobraževanje odraslih v Sloveniji?.

Skelpi in priporočila s strokovne razprave: Kdo in kako

Utemeljitev za razpravo: Utemeljitev razprave maj 2012


2011

Strokovna razprava o Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Sloveniji

V Andragoškem društvu Slovenije (ADS) smo organizirali skupno strokovno razpravo, ugotovitve iz te razprave pa smo predložili predlagateljem. Razprava je potekala 21. aprila 2011 v sejni sobi Andragoškega centra Slovenije.

Bela knjiga Razprava 12.4.2011 vabilo

 

Konferenca “Dejavno staranje in prostovoljstvo v luči vseživljenjskosti učenja”

Konferenco “Dejavno staranje in prostovoljstvo v luči vseživljenjskosti učenja« je organizirala Zveza ljudskih univerz Slovenije v sodelovanju z Andragoškim društvom Slovenije in ob podpori Ministrstva za šolstvo in šport. Konferenca je bila 13. in 14. septembra 2011 v kongresnem centru Portus, LifeClass hoteli, Portorož.

Program konference: Program Konferenca 13

Rezultat konference: knjiga Dejavno staranje in prostovoljstvo v luči vseživljenjskosti učenja
Založnik: Zveza Ljudskih univerz Slovenije, 2011; 62 strani


2010

Konferenca o terminologiji na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike in andragogike

Konferenca o terminologiji na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike in andragogike V petek, 26. novembra, je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani potekala konferenca, na kateri je 51 udeleţencev razpravljalo o problematiki izrazja na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike in andragogike. Konferenco sta kot primer dobrega sodelovanja organizirala Andragoško društvo Slovenije (ADS) in Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije.

Vpeljali so jo trije uvodničarji:
dr. Darko Opara, ki se je posvetil problematiki izrazja na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike in je med drugim osvetlil tudi metodologijo raziskovanja novih izrazov, z vidika specialne in rehabilitacijske andragogike je fenomen osvetlil dr. Zoran Jelenc, sociološki vidik pa je podala dr. Alenka Šelih. V bogati in dinamični razpravi so svoja stališča, mnenja ter predloge predstavili mnogi udeleţenci. Ob tem so ugotovili, da je potrebno: identificirati in uskladiti vsebine z izrazi, saj so terminološko nekateri izrazi neusklajeni oziroma ne ustrezajo več novim paradigmam; objavljati stališča o njih;

  • odpirati in urejati terminološke rubrike v strokovnih glasilih;
  • področje terminologije sistematično in poglobljeno raziskovati (stalni projekt);
  • ustanoviti projektno skupino za terminologijo na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike in andragogike;
  • podpreti to področje s strani nosilcev vzgojno-izobraţevalne politike;
  • vsako leto (če je le mogoče) organizirati strokovne posvete.

 

Terminologija na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike in andragogike:
Andragoški zorni kot Dr. Zoran Jelenc: Jelenc AND zorni KOt Terminologija

Specialno – pedagoški zorni kot Dr. Božidar Opara: TERMINOLOGIJA Opara

Povzetek poglavitnih ugotovitev in stališč iz razprave  Terminologija na področju specialne in rehablitacjske pedagogike in andragogike: Povzetek Termin REHAB

Strokovni posvet: Izobraževanje odraslih v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Sloveniji

Področna strokovna skupina za izobraževanje odraslih pri Nacionalni strokovni skupini za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zasavska ljudska univerza in Andragoško društvo Slovenije so izpeljale strokovni posvet, 27. 5. 2010 v Zasavski ljudski univerzi.


2008

Promocija Strategije vseživljenjskosti učenja
Štirje posveti Andragoškega društva Slovenije

Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) je poleti 2007 sprejelo dokument ‘Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji’ (VŽU). V njem smo predvideli, da je potrebno izdelati Operativni (akcijski) načrt za udejanjanje strategije, a MŠŠ ga za zdaj še ni začelo pripravljati. Za udejanjanje Strategije pa je nujno potrebna tudi njena promocija. Te sta se v maju in juniju 2008 lotila Pedagoški inštitut v Ljubljani, kot izvajalec, in Andragoško društvo Slovenije kot pobudnik in sodelavec pri izpeljavi projekta, ki sta ga finančno omogočila ESS in MŠŠ. V projektu smo izpeljali panelne razprave v štirih krajih v Sloveniji: Ptuj, Postojna, Velenje in Jesenice.

Poročilo projekta Promocija Strategije: Promocija VZU posveti 2008


2007

Strategija vseživljenjskosti učenja v politiki in praksi

Andragoško društvo Slovenije je v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom v Ljubljani in Ministrstvom za šolstvo in šport ter s sofinanciranjem iz sredstev EU in Ministrstva za šolstvo in šport dne 30. avgusta 2007 organiziralo v Ljubljani konferenco ‘Strategija vseživljenjskosti učenja v politiki in praksi’.

Objavljamo končno poročilo, uvodno prezentacijo in pismo ministru ob predložitvi poročila.

 

Nacionalna strategija izobraževanja odraslih, pogled naprej
Andragoško društvo Slovenije je v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom v Ljubljani in Ministrstvom za šolstvo in šport ter s sofinanciranjem iz sredstev EU in Ministrstva za šolstvo in šport dne 31. avgusta 2007 organiziralo v Ljubljani konferenco ‘Nacionalna strategija izobraževanja odraslih, pogled naprej’.