Organiziranost društva

Organi društva za obdobje 2022–2026 so:

Zbor članov društva (občni zbor)
Izvršni odbor
Nadzorni odbor
Častno razsodišče

Zbor članov društva

Najvišji organ društva je zbor članov društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med zboroma članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov. Člani izvršilnega odbora so: Ida Srebotnik- začasna predsednica, Franci Lajovic, Hilda Dijak, Simona Gerenčer, Tanja Vilič Klenovšek in Andreja Miša Derganc.

Predsednik društva
Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva. Predsednika društva voli zbor za obdobje štirih let. Predsednik društva predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in tujini. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in izvršnemu odboru.
Na mesto predsednice ADS je bila izvoljena Ida Srebotnik, in sicer na letni skupščini 6. junija 2013 v Ljubljani.

Tajnik društva

Za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga imenuje zbor članov za dobo štirih let. Za svoje delovanje je odgovoren zboru članov.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter nadzira finančno-materialno poslovanje društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
Člani nadzornega odbora so: Maja Povše, Špela Močilnikar in Ida Srebotnik.

Častno razsodišče

Člane častnega razsodišča voli zbor članov za dobo štirih let. Sestavlja ga šest članov.
Člani častnega razsodišča so: Jelica Pegan Stemberger, Zoran Jelenc, Olga Drofenik, Breda Podboj, Irena Suhadolc in Tanja Možina.

PDF dokumenti:
Organi društva v mandatnem obdobju 2014-17
Organi v mandatnem obdobju 2009-13