Organiziranost društva

Organi društva so:

Zbor članov društva (občni zbor)
Izvršni odbor
Nadzorni odbor
Častno razsodišče

Zbor članov društva

Najvišji organ društva je zbor članov društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med zboroma članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.
Člani izvršilnega odbora so: Dušana Findeisen, Sabina Jelenc Krašovec, Špela Močilnikar, Almira Pirih, Maja Povše, Ida Srebotnik, Natalija Žalec.

Predsednik društva
Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva. Predsednika društva voli zbor za obdobje štirih let. Predsednik društva predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in tujini. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in izvršnemu odboru.
Na mesto predsednice ADS je bila izvoljena Ida Srebotnik, in sicer na letni skupščini 6. junija 2013 v Ljubljani.

Tajnik društva

Za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga imenuje zbor članov za dobo štirih let. Za svoje delovanje je odgovoren zboru članov.
Tajnica društva je bila v obdobju 2014- 2017 Špela Močilnikar.

Nova tajnica društva je z junijem 2017 Irena Suhadolc.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter nadzira finančno-materialno poslovanje društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
Člani nadzornega odbora so: Stanislava Debevec, Andrej Sotošek, Raduška Žepič.

Častno razsodišče

Člane častnega razsodišča voli zbor članov za dobo štirih let. Sestavlja ga šest članov.
Člani častnega razsodišča so: Peter Beltram, Štefan Huzjan, Sonja Klemenčič, Jelica Pegan Stemberger, Breda Podboj, Marija Vrtačnik.

PDF dokumenti:
Organi društva v mandatnem obdobju 2014-17
Organi v mandatnem obdobju 2009-13