O društvu

Predstavitev ADS

Andragoško društvo Slovenije (ADS) je neprofitno združenje izobraževalcev odraslih, ki se financira iz letnih članarin in občasnih subvencij Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sredstev, ki jih namenijo sponzorji ob organizaciji posvetov. Dejavnost društva je vezana na področje izobraževanja odraslih z namenom, da omogoči čim širšemu krogu ljudi dostop do informacij o možnostih izobraževanja. Razen tega si prizadeva za dvig kakovosti izobraževanja in seznanja zaposlene v izobraževanju odraslih o novostih s tega področja.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1968 kot odziv na vse večje zahteve po nenehnem izobraževanju in vse obsežnejših nalogah na družbenem, strokovnem in splošnem področju izobraževanja odraslih. Člane strokovnega društva so povezovali skupni cilji pri razvijanju andragoške teorije in prakse.

Iz delovanja društva so se razvile Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki danes delujejo samostojno v vseh večjih krajih Slovenije.

V vseh letih delovanja je društvo za člane in druge izpeljalo okrogle mize, posvete, projekte in raziskovalna dela o vprašanjih preobrazbe vzgojno- izobraževalnega sistema. ADS se je vsa leta povezovalo z domačimi in tujimi institucijami za izobraževanje odraslih.

Društvo deluje kot samostojno nepridobitno stanovsko združenje. Člani ADS so zaposleni v organizacijah, ki izvajajo izobraževanje odraslih: ljudske univerze (LU), zasebna podjetja za izobraževanje odraslih, enote za izobraževanje odraslih na srednjih šolah, posebnih izobraževalnih centrih in drugih službah, ki izvajajo izobraževalno dejavnost za odrasle, prostovoljnih, nevladnih organizacijah in različnih lokalnih in regionalnih iniciativah. ADS o svojem delovanju obvešča širšo in ožjo javnost v mesečniku Novičke, ki ga izdaja Andragoški center Slovenije. Društvo ima tudi interno glasilo ADEES.

Andragoško društvo Slovenije dejavno sodeluje z Zvezo ljudskih univerz Slovenije (ZLUS), Andragoškim centrom Slovenije (ACS), Filozofsko fakulteto iz Ljubljane, Fakulteto za organizacijske vede iz Kranja (FOV), Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), enotami za izobraževanje odraslih na srednjih šolah in drugimi vzgojno-izobraževalnimi organizacijami.

Že vrsto let ADS dejavno sodeluje z Unescovim Inštitutom za izobraževanje odraslih v Hamburgu. ADS je včlanjeno v Evropski biro za izobraževanje odraslih EAEA (European Adult Education Association) in ima v izvršilnem odboru svojo predstavnico.

Temeljni cilj delovanja društva je dejavno poseganje v razvoj dejavnosti vzgoje in izobraževanja v strategiji vseživljenjskega učenja, osvetljevanje razvojnih dilem, opozarjanje na nerešena vprašanja v izobraževanju odraslih in povezovanje članov pri odpravljanju pomanjkljivosti v strokovnih rešitvah in praksi.

Ob 30-letnici svojega delovanja je ADS izdalo publikacijo in pripravilo študijo o nadaljnjem razvoju društva, ki so jo člani obravnavali na redni letni skupščini društva.

Član društva lahko postane vsak polnoletni državljan Slovenije in posamezne organizacije.
Osebna izkaznica društva je dostopna tukaj.

VLOGA IN RAZVOJ DRUŠTVA