Delovanje društva

NAČRT ZA DELO ADS DO KONCA LETA 2017

PREDLOG AKTIVNOSTI ADS V LETU 2017

1. AKTIVNOSTI PRIJAVLJENE NA RAZPIS MIZŠ ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV IN ZDRUŽENJ V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

1.1. Mednarodno strokovno srečanje: KAKO SE IZKUŠNJA BEGUNSTVA DOTIKA NAŠIH ŽIVLJENJ
Osrednja tema srečanja bo begunska in migrantska kriza, ki se mora iz medijev preseliti v naše vsakdanje razmišljanje in ravnanje ter tudi v aktivnosti in programe izobraževanja odraslih. Kakšne informacije imamo izobraževalci, kaj v resnici vemo o beguncih, migrantih, kako razmišljamo o tej pomembni temi in ali sploh poznamo odgovore?

Okvirna vsebina posveta:
Odgovore bomo iskali na mednarodnem srečanju, kjer bomo v sodelovanju s sosednjima državama Avstrijo in Hrvaško, skušali odgovoriti na vprašanja ,kaj in kako lahko prispevamo izobraževalci odraslih pri reševanju skupin ljudi, ki so preganjani in smo jim dolžni zagotoviti zatočišče. Še posebej odrasle, pa vključevati v izobraževanje, da bi se lažje vključili v novo življenjsko okolje. Na posvetu bomo osvetlili zgodovinske okoliščine begunstva, izmenjali izkušnje in dobre prakse in sprejeli nekatere pobude za izboljšanje prakse in informiranje ter osveščanje javnosti, še posebej lokalne skupnosti.

Cilj: Poglobiti znanje in vednosti o begunstvu in migracijah in pobude za pravočasne odzive, prenose dobre prakse in izkušenj v izobraževanje odraslih ter sodelovanje z obmejnimi državami, s katerimi delimo izkušnje begunstva.
Nosilci: ADS, ACS v sodelovanju s centrom Retzhof iz Avstrije in AD Hrvaške
Finančna ocena: 6000,00 EUR

1.2. Usposabljanje: IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V STRATEGIJAH RAZVOJA REGIJE IN OBČIN
Usposabljanje je nadaljevanje aktivnosti »Izobraževanje odraslih v moji občini«, ki smo jih v ADS izvajali že v letih 2014-2015-2016. Nosilka naloge je bila in bo verjetno tudi v letu 2017 Olga Drofenik, ob podpori in s sodelovanjem Ide Srebotnik.

Okvirna vsebina usposabljanja:
– izhodišča in ugotovitve iz projekta Izobraževanje odraslih v moji občini,
– analiza razvojnih strategij z vidika umeščenosti IO v te strategije,
– finančne in strokovne podpore lokalnim nosilcem razvoja IO,
– primeri dobrih praks v izbranih občinah,
– priporočila za oblikovalce izvedbenih letnih načrtov za uresničevanje strategije IO in sodelovanje z javnimi zavodi v lokalni skupnosti pri načrtovanja IO.

Cilj: Poenotenje načrtovanja in izvajanja izobraževanja odraslih v lokalni skupnosti
Nosilci: Strokovni delavci ADS, ki so bili tudi nosilci projekta Izobraževanje odraslih v moji občini (Olga Drofenik, Ida Srebotnik)
Finančna ocena: 4000,00 EUR

1.3. Strokovni dogodek – simpozij s spremljajočo razstavo: DELO DR. KARLA OZVALDA V SPEKTRU VSEŽIVLJENJSKOSTI UČENJA KOT GLOBALNEGA POJMA V NACIONALNEM KONTEKSTU
Razprava o delu Dr. Karla Ozvalda v povezavi s sodobnimi paradigmami in dilemami izobraževanja odraslih in vseživljenjskosti učenja. Zgodovinska misel Dr. Karla Ozvalda za današnji čas.

Okvirna vsebina simpozija:
Zasnovana je na osnovni Ozvaldove zamisli, ki je povezana z učenjem skozi vse življenje. Teme simpozija temeljijo na aktualnih vprašanjih izobraževanja odraslih v današnji družbi, odgovorih na vprašanja kako lahko izobraževanje prispeva k dejavni udeleženosti posameznika v družbi in dilemi ali je izobraževanje za poklic in zaposlitev kot diktat trga ali pa je to ustvarjalna izbira posameznika.
Pismenost in splošna izobraženost posameznika kot temelj trajnostnega razvoja družbe in kakovosti življenja in dela.

Cilj: Osveščanje izobraževalcev, strokovne in politične javnosti o kontinuiteti aktualne pedagoške misli in pomenu ter razsežnostih učenja in izobraževanja. Spremljajoča razstava pa bo prispevala tudi k promociji izobraževanja odraslih.
Nosilci in izvajalci: ADS (Natalija Žalec) v sodelovanju z ACS, Univerzo v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici, Slovenskim šolskim muzejem in Inštitutom za novejšo zgodovino v Ljubljani.
Finančna ocena: 5500,00 EUR

2. OSTALE AKTIVNOSTI:
Delo ADS temelji na aktivnostih v posameznih dejavnostih. Komisije in sekcije ne delujejo, smo pa aktivni na določenih interesnih področjih, ki jih vodijo posamezni člani ADS, ki imajo določene ideje, vizijo in dovolj ustvarjalne energije, da posamezni projekti in ideje tudi realizirajo, čeprav s skromnimi finančnimi sredstvi in večinoma prostovoljnim delom. V primeru, da se člani ADS udeležimo strokovnih konferenc in strokovnih dogodkov, ki so v interesu ADS, povrnemo potne stroške, kotizacije in bivanje, če imamo seveda dovolj finančnih sredstev in v primeru, če so to sofinancirani projekti na razpisih MIZŠ.

2.1.Nadaljevanje nekaterih aktivnosti iz preteklega leta, kot so:
– Širitev članstva z mlajšimi člani, zagotovitev rednega plačevanja članarine.
– Organizacija vsaj dveh družabnih aktivnosti, ki bi člane bolj povezovale.
– Priprava predstavitvene zloženke ADS v slovenskem in angleško / nemškem jeziku.
– Sodelovanje z zvezami in društvi za IO doma in v tujini.
– Kontinuirano krbeti za ažurno in aktualno urejanje spletne strani in vsaj dvomesečno izdajo ADEES.
– Aktivna javna odzivnost na aktualne dogodke in sprejemanje zakonodaje v IO, v letu 2017 bo zanimiva analiza in spremljanje predloga Vizije Slovenije, kjer je velik poudarek na vseživljenjskem učenju.
– Udeležba in sodelovanje na pomembnih dogodkih, ki so povezani z izobraževanjem odraslih v državi.
– Mednarodno sodelovanje in povezovanje (projekti, konference, EAEA, “Gradimo mostove v izobraževanju odraslih”).

2.2. Članarina ostaja tudi v letu 2017 nespremenjena.

2.3.V juniju je potrebno pripraviti volilno skupščino in izvoliti novo vodstvo ADS za naslednje mandatno obdobje 2017- 2021.

2.4.PREDVIDENE NALOGE IN PROJEKTI: realizacija le v primeru, če bodo zagotovljena finančna sredstva ali kotizacije.
– Promocija knjige Dr. Zorana Jelenca: Vseživljenjskost učenja in izobraževanje odraslih v sodelovanju z Dr. Petro Javrh. Zaželjeno je, da bi bila promocija v čim več krajih po Sloveniji oz. tam, kjer bodo pokazali interes za pripravo predstavitve. Prva predstavitev bo na skupščini ADS v aprilu, druga na skupščini DOIO na Jesenicah.
Nosilca: Zoran Jelenc in Petra Javrh
– Izvedba izobraževalnega programa Inkluzija odraslih s posebnimi potrebami v izobraževanje odraslih. Program obsega 6 modulov in je zelo zahteven za izvedbo, ker sodeluje veliko število izvajalcev. Predvidoma bomo novo izvedbo razpisali v drugi polovici letošnjega leta. Želimo si zagotoviti udeležbo izobraževalcev, ki jim je program tudi namenjen. Če nam bo uspelo, bo izvedba za vzhodno regijo (Štajerska ). Programa ni mogoče prijaviti v katalog stalnega strokovnega izobraževanja učiteljev, ker smo društvo, MIZŠ pa ga tudi ni pripravljen sofinancirati, zato je potrebna kotizacija.
Predvideno je, da bi v letu 2017 izvajalke pripravile priročnik s temami posameznih modulov
Nosilka naloge je vodja sekcije Maja Povše, v sodelovanju s Špelo Močilnikar, Ireno Suhadolc in Ido Srebotnik
– Strokovna ekskurzija za člane društva v Idrijo
Nosilki: Ida Srebotnik in Sonja Klemenčič

ZAKLJUČEK:
Načrt aktivnosti je zgolj skupek želja in idej, uresničitev pa je odvisna od mnogih dejavnikov, še posebej od tega, koliko energije, prostega časa, izkušenj in znanja so pripravljeni posamezni člani vložiti v naloge. Društvo deluje, ker si za to prizadeva vodstvo in peščica članov, ki so tudi sodelovali s svojimi idejami pri pripravi akcijskega načrta dela in prijavi na sofinanciranje.
Področje izobraževanja odraslih potrebuje, še posebej danes, našo čim večjo angažiranost in glas strokovne javnosti, ker ga tudi s predvideno zakonodajo vedno bolj potiskajo na obrobje. Izobraževanju odraslih, bolj kot kdaj prej grozi, da bo izgubilo še tisto malo veljave, ki se mu jo je uspelo pridobiti v preteklosti.
V ADS si bomo zato tudi v letu 2017 prizadevali vsi tisti, ki nam je mar, da se to ne zgodi in da se bo slišal in upošteval tudi naš glas.

Pripravila predsednica ADS : Ida Srebotnik, prof. ped.; Ljubljana, marec 2017

Programi dela ADS preteklih let