POVZETKI DELA V SKUPINAH NA POSVETU ADS z naslovom KJE SMO IN KAM GREMO V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (IO), Vizija ravnanja in pomena izobraževanja odraslih v prihodnje

Po zanimivih uvodnih razmišljanjih vidnih strokovnjakov, je bil drugi del posveta namenjen aktivnemu sodelovanju udeležencev, ki so lahko prispevali svoje poglede, konkretne predloge, rešitve in priporočila ter prioritete k izboljšanju, razvoju, kakovosti vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih v prihodnje. Odgovore so iskali po moderatorski metodi odprtega prostora, ki vsem udeležencem omogoča, da lahko spregovorijo in razpravljajo o problemih, ki so pomembni iz njihovega vidika, spoznanj in praktičnih izkušenj ter tako prispevajo, oblikujejo in predlagajo prioritete, ki so pomembne za prihodnost izobraževanja odraslih, tako na strokovni kot na nacionalni ravni. Izpostavljene ugotovitve, predlagane rešitve in priporočila so še posebej pomembni v obdobju, ko je v pripravi Nacionalni program izobraževanja odraslih, k oblikovanju katerega bi radi prispevali z rezultati našega srečanja.

Povzemamo ugotovitve dela v skupinah:

Skupina: SLOVENIJA UČEČA SE DEŽELA
UGOTOVITVE:
1. Slovenija se spreminja v učečo se deželo:
– Teden vseživljenjskega učenja organiziramo od leta 1996. V letu TVU 2019 se je zvrstilo okoli 7500 dogodkov, 1800 prireditev, 33 območnih, 9 tematskih koordinatorjev, raznolikost izvajalcev od vrtcev do univerze, podjetja, nevladne organizacije itd. Pri tem smo v Evropi in svetu za vzgled.
Imamo razvejano omrežje univerz za tretje življenjsko obdobje, omrežje študijskih krožkov, borze znanja, Središča za samostojno učenje, PUM, Medgeneracijski centri itd…
2. Forum učečih se:
– Ustanovljen na ACS leta 2016, poleg razvoja stroke je cilj okrepiti civilno iniciativo na področju učenja odraslih.
– Ljudje se svojega učenja ne zavedajo, pomembno je ozaveščanje za čim boljše možnosti učenja.
3. Neodzivnost političnih odločevalcev:
– Politični odločevalci (minister za izobraževanje, znanost in šport, osebje ministrstva, Vlada RS itd.) se na dosežke v IO ne odzivajo ali pa to počnejo neustrezno. Tudi termini kot so »šolstvo« so neustrezni, bolj primerno bi bilo izobraževanje.
– Koncept vseživljenjskega učenja sestavljata dve področji: začetno in nadaljevalno izobraževanje, ki morata biti sistemsko enakovredni in enakopravni, kar pa glede na obstoječo zakonodajo nista.
– Strategije vseživljenjskosti učenja ni sprejela vlada RS, le MIZŠ, zato je le črka na papirju in se ne udejanja.
– Nova Bela knjiga, ki je v pripravi, je doslej IO posvetila le nekaj uvodnih poglavij, odrasle udeležence IO enači s priseljenci, ranljivimi skupinami, osebami s posebnimi potrebami.

 

PRIPOROČILA:
1. Seznaniti politične odločevalce…
– Seznaniti politične odločevalce z ugotovitvami dela v skupinah
– Zahtevati sprejetje ustreznih ukrepov, sistemskih rešitev in akcijskega načrta s katerimi bo zagotovljeno upoštevanje Strategije vseživljenjskosti učenja v Sloveniji
– Pozvati Vlado RS, da sprejme Strategijo vseživljenjskosti učenja v Sloveniji in zagotovi njeno udejanjanje.
2. Promocija vseživljenjskega učenja in njegovih dosežkov
– Izdelava strategije za promocijo dosežkov vseživljenjskega učenja v Sloveniji (ACS in ADS)
– Kadrovska okrepitev ACS s strokovnjakom za marketing
– Delo z mediji: informiranje o projektih, dogodkih, dosežkih…
– »Forum učečih se« sprejme ukrepe za spodbudo civilne iniciative za delovanje na področju učenja odraslih
– Vse organizacije, društva, ustanove, javni zavodi, nevladne organizacije itd., ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih se povežejo v prizadevanjih za promocijo vseživljenjskega učenja in izobraževanja.

 

Skupina: RAZISKOVANJE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
UGOTOVITVE:
– Raziskovanje izobraževanja odraslih je zelo slabo zastopano v zakonodaji
– Potrebna je ustrezna umeščenost raziskovalne dejavnosti v novem Nacionalnem programu za IO
– Vloga Andragoškega centra RS je pomembna pri raziskovalni dejavnosti izobraževanja odraslih, zato mora biti bolj poudarjena in ustrezno sofinancirana
– Premalo je zavedanja o pomenu raziskovalne dejavnosti za razvoj in implementacijo IO

 

PRIPOROČILA:
– Več sodelovanja z Univerzo, inštituti, raziskovalci, vodji projektov itd.
– Upoštevati vpliv medijev in neformalnega izobraževanja na širšo družbeno skupnost, razmišljanje in percepcijo
– Za razvoj in implementacijo raziskovalnih rezultatov, programov, projektov je potrebna longitudinalnost, primerljivost in relevantnost podatkov
– Raziskave in rezultati morajo biti dostopni in predstavljeni tudi širši javnosti

 

Skupina: PRILOŽNOSTNO UČENJE V ŽIVLJENJU ČLOVEKA
UGOTOVITVE:
– Uresničevanje človeka skozi učenje je odvisno od priložnosti, ki pa niso za vse enake
– Pomembno je ozaveščanje in vrednotenje učenja in naučenega
– Znanje je bogastvo celotne družbe
– Delovna mesta bo potrebno v bodoče soustvarjati

 

PRIPOROČILA:
– Ustvarjanje priložnosti na vseh področjih za ozaveščanje in učenje (muzeji, natečaji, učne poti, družina, šola, društva…); pri tem je pomembno sodelovanje in povezovanje različnih, interdisciplinarnih področij ter medresorsko sodelovanje
– Zavedati bi se morali vplivov (negativnih in pozitivnih), ki jih imajo na priložnostno učenje mediji, pametni telefoni, IKT tehnologija. Pozitivne spodbujati in jih upoštevati, na negativne opozarjati…
– Upoštevati in znati vrednotiti priložnostno učenje in osvojeno znanje
– Bolj konkretno in transparentno upoštevati nove poti v pridobivanju znanja tudi v zakonodaji

 

Skupina: SPREMEMBE, KI SO POTREBNE ZA VEČJO UČINKOVITOST in financiranje VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
UGOTOVITVE:
– Neučinkovito in netransparentno financiranje IO
– Nesodelovanje med resorji pri pripravi enotnega Letnega načrta IO v Sloveniji
– Nerazumevanje in neprilagodljivost znanja in izobraževanja ranljivim skupinam
– Uporaba neustreznih, preveč klasičnih metod dela v izobraževanju in oblik motivacije za izobraževanje, zlasti ranljivih in neizobraženih…
– Nezanimanje in premalo dela z »zvezdami«, sposobnimi in izobraženimi mladimi ljudmi, ki odhajajo v tujino

 

PRIPOROČILA:
– Združevanje proračunov in medresorsko sodelovanje pri pripravi prioritetnih letnih izobraževalnih planov za izobraževanje odraslih; sodelovanje, povezovanje projektov, informiranje, financiranje prioritet v IO
– Občutno povečanje sredstev za sofinanciranje izobraževanja odraslih
– Uvedba davčnih olajšav za podpornike in spodbujevalce izobraževanja (podjetja, lokalne skupnosti) in za nova znanja in inovacije v izobraževanju in vseživljenjskem učenju
– Ranljivim skupinam ponuditi praktične in motivacijsko koristne in zanimive izobraževalne programe, s primernimi, aktivnimi metodami in oblikami dela, ki omogočajo soustvarjanje znanja in osvajanje potrebnih veščin in spretnosti.
– Upoštevati pri različnih ciljnih skupinah udeležencev IO različen oseben odnos, komunikacijo, motivacijo in fleksibilnost
– Ozaveščati odgovorne vodilne kadre, kako pomembni so sposobni in izobraženi kadri pri delu, t.i. »zvezde«, ki jih je treba obdržati in spodbujati njihov razvoj in napredovanje ter jim zagotoviti ustrezno delovno okolje za razvoj in učenje…
– Nujno začeti razumevati, upoštevati, razvijati, uvajati in vrednotiti, še posebej pri priložnostnem učenju, v izobraževanje odraslih tudi nove IKT tehnologije (mediji, računalniki, umetna inteligenca…), ozaveščati, govoriti o tem, vnesti ključna priporočila in ukrepe v zakonodajo.

 

Pripravila: Ida Srebotnik
Vir: Zapisi, poročanje in predstavitve skupinskega dela