Grafika posveta ADS 2024

Strokovni posvet ADS: Izzivi izobraževanja odraslih danes za jutri

Vabimo vas na

STROKOVNI POSVET ADS
Izzivi izobraževanja odraslih danes za jutri

23. april 2024, dvorana Alme Karlin, Cankarjev dom, Ljubljana
https://www.andragosko-drustvo.si/izzivi-izobrazevanja-odraslih-danes-za-jutri

Izobraževanje odraslih je temeljna človekova pravica, javno dobro, ki naj bi bilo dostopno vsem ljudem, država pa je dolžna to uresničiti in omogočiti z ustrezno sistemsko politiko, izobraževalno infrastrukturo in njeno dostopnostjo, financiranjem …

Čeprav je izobraževanje odraslih ključni člen v verigi  vseživljenjskega učenja, je to načelo še vedno zagotovljeno zgolj na deklarativni ravni. Izobraževanje odraslih pa najšibkejši člen nacionalne izobraževalne politike, ki se prednostno omejuje zgolj na šolsko področje.

Kljub temu, da smo v Sloveniji v zadnjih treh desetletjih naredili nekaj pomembnih korakov in premikov pri urejanju področja izobraževanja odraslih (sprejetje resolucije nacionalnega programa,  letnih programov in Zakona o IO), nimamo zadovoljivo urejenega sistemskega urejanja izobraževanja odraslih (upravljanja, zakonodaje, financiranja, mreže izvajalcev in programov …).

V Andragoškem društvu Slovenije, smo se zato, kot nevladno, neodvisno društvo, ki zmore  pogledati celostno in brez osebnih interesov na izobraževanje odraslih, odločili pripraviti posvet, ki bo posvečen nekaterim aktualnim odprtim vprašanjem, problemom in mogočim rešitvam v izobraževanju odraslih, ki so nujne tudi za razvoj Slovenije.

V prvem delu programa bomo pregledali stanje izobraževanja odraslih v Sloveniji v zadnjih treh desetletjih, teoretično, praktično, primerjalno z različnimi študijami.

Izpostavili bomo nekatera področja izobraževanja odraslih v Sloveniji in EU, poudarili kaj je dobro, kaj pa ni ustrezno urejeno v formalnem izobraževanju, na lokalni ravni, gospodarstvu, inkluziji oseb s posebnimi potrebami …

Drugi del bomo posvetili dialogu in delu v skupinah ter iskali rešitve na odprta vprašanja v izobraževanju odraslih na področjih upravljanja, zakonodaje, financiranja in mreže programov in izvajalcev. Ugotovitve in predloge bomo posredovali odločevalcem.

Posvet je namenjen  vsem izobraževalcem odraslih, organizatorjem, izvajalcem, institucijam, šolam, vsem tistim,  ki so vpeti v izobraževanje odraslih in jim za razvoj tega področja ni vseeno.

9.00-9.20 Prihod in registracija

I.DEL
9.20–9.30
Uvod v posvet (Ida Srebotnik, Dr. Petra Javrh)

9.30–10.00
Od projektnega k sistemskemu urejanju izobraževanja odraslih v Sloveniji 1991-2023,
Dr. Borut Mikulec (Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF v Ljubljani)
Prispevek (pdf, 0,9 MB)

10.00–10.20
Pomen izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja v EU,
Gina Ebner (European Association for the Education od Adults – EAEA) – video

10.20–10.40
Pomen in izzivi izobraževanja odraslih za gospodarstvo,
Dr. Boris Dular (predsednik Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje)
Prispevek (pdf, 0,5 MB)

10.4511.15     Odmor za kavo

11.15–11.30
Izobraževanje odraslih v lokalni skupnosti,
Primer sodelovanja v občini Ajdovščina, Eva Mermolja (LU  Ajdovščina)
Prispevek (pdf, 11 MB)

11.35–11.50
Izobraževanje odraslih kot del formalnega izobraževanja,
Mag. Jasna Kržin Stepišnik (Zveza SŠ za IO)
Prispevek (pdf, 0,7 MB)

11.55–12.10
Izredni študij na VSŠ je prav tako del izobraževanja odraslih,
Egon Pipan, predsednik Skupnosti Višjih strokovnih šol
Prispevek (pdf, 0,5 MB)

12.15–12.35
Inkluzija odraslih s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih,
Dr. Metka Novak (CUDV Draga), Dr. Simona Gerenčer (Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN)
Prispevek (pdf, 48 MB) |  Prispevek (pdf, 0,5 MB)

12.40–12.50
Vloga ministrstev in medresorskega sodelovanja pri letnem načrtovanju izobraževanja odraslih,
Mag. Marko Šiška (Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje)

12.50–13.00
Pogled izobraževalcev odraslih na predlog Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033,
Mag. Andrej Sotošek (Andragoški center Slovenije)
Prispevek (pdf, 0,5 MB)

13.00–13.20     Odmor 

II.DEL – KLJUČNI IZZIVI IN PREDLOGI REŠITEV ZA UREJANJE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V RS

13.20-15.30
Delo v skupinah po metodi odprtega prostora
Moderatorka:  Natalija Vrhunc
Teme: 1) Upravljanje; 2) Zakonodaja; 3) Financiranje; 4) Mreža izvajalcev in programov

15.30-16.00 Zaključek posveta

Povzetek dela skupin

  1. Nujen je nov zakon o izobraževanju odraslih; sprejeti standarde in normative za IO, sistemizacijo delovnih mest v IO, opredeliti ključne kadre itd …
  2. Izobraževanje odraslih je potrebno obravnavati enakovredno izobraževanju in šolanju otrok in mladine; nesprejemljivo je »pošolanje« IO
  3. Spremeniti je potrebno miselnost odločevalcev na resornem ministerstvu VZI in sprejeti filozofijo vseživljenjskega učenja
  4. Letni program IO mora biti medresorsko usklajen, transparenten, pri izboru za financiranje pa upoštevati kakovost programov in izvajalcev
  5. Predlagamo ustanovitev medresorske skupine, ki jo koordinira MVI;
  6. Predlagamo ustanovitev vladne službe za IO in direktorata za IO
  7. Več sredstev je potrebno nameniti za transparentno financiranje programov IO, še posebej iz državnega proračuna, naj ne prevladuje projektno financiranje in sredstva iz EU
  8. Več pozornosti na sistemski ravni je potrebno nameniti kadrom v izobraževanju odraslih in posodobitvi študijskih programov za andragoške poklice

Posvet ADS 2024 – POVZETKI RAZPRAV IN KLJUČNE UGOTOVITVE SKUPINSKEGA DELA

Organizacija: Andragoško društvo Slovenije, kontakt: drustvoio@gmail.com

Organizacijski odbor:
Ida Srebotnik, Jelica Pegan Štemberger, mag. Tanja Vilič Klenovšek, Franci Lajovic in Darijan Novak

Moderatorki posveta: dr. Petra Javrh in Natalija Vrhunc

Opombi: dogodek bomo snemali in objavili gradivo na spletni strani dogodka.
Pridružujemo si pravico za spremembo programa iz objektivnih razlogov.

Andragoško društvo Slovenije in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje