Grafika posveta ADS 2024

Dopis ADS odločevalcem: Predlogi za ureditev področja izobraževanja odraslih na nacionalni ravni

Spoštovani,

objavljamo dopis, ki je bil konec maja poslan odločevalcem: Dopis na MVI maj 2024 (pdf, 2 str.)

V njem so povzete zahteve, ki so bile izpostavljene na strokovnem posvetu ADS: Izzivi izobraževanja odraslih danes za jutri.

Predlogi za ureditev področja izobraževanja odraslih na nacionalni ravni

Aprila je Andragoško društvo Slovenije organiziralo v Ljubljani posvet »Izobraževanje odraslih danes za jutri«, ki je bil posvečen nekaterim aktualnim odprtim vprašanjem, problemom in mogočim rešitvam v izobraževanju odraslih, ki so nujna tudi za razvoj Slovenije. Izpostavili smo nekatera področja, poudarili kaj je dobro, kaj pa ni ustrezno urejeno v formalnem izobraževanju, na lokalni ravni, gospodarstvu, inkluziji oseb s posebnimi potrebami itd. Prispevki s posveta so objavljeni na spletni strani ADS: https://www.andragosko-drustvo.si/izzivi-izobrazevanja-odraslih-danes-za-jutri

Drugi del posveta je bil namenjen dialogu in delu v skupinah. Iskali smo rešitve na odprta vprašanja v izobraževanju odraslih na področju upravljanja, zakonodaje, financiranja, mreže programov in izvajalcev. Zavezali smo se, da bomo ugotovitve in predloge posredovali v razmislek in ukrepanje odločevalcem.

V nadaljevanju povzemamo skupne ugotovitve in predloge skupinskega dela:

  1. Nujna je priprava novega Zakona o izobraževanju odraslih, ki bo to področje obravnaval celostno; potrebno je dopolniti  tudi standarde in normative za izobraževanje odraslih ( v nadaljevanju IO ) in urediti i sistemizacijo vseh  delovnih mest ključnih kadrov v IO (še posebej v poklicnem in strokovnem IO).
  1. Izobraževanje odraslih je potrebno obravnavati enakovredno izobraževanju in šolanju otrok in mladine; nesprejemljivo je »pošolanje IO ».
  1. Spremeniti je potrebno miselnost odločevalcev na resornem ministrstvu – MVI in sprejeti filozofijo vseživljenjskega učenja, ki je zapisana v ključnih dokumentih IO (npr. v ZIO-1 (2018); v ReNPIO22-30 (2022)) in bi morala postati zavezujoča v sodobnem svetu in za celosten sistem vzgoje in izobraževanja.
  1. Letni program IO mora biti medresorsko usklajen, transparenten, pri izboru za financiranje pa upoštevati predvsem kakovost izvajalcev in programov. Predlagamo ustanovitev medresorske skupine, ki jo koordinira MVI.
  1. Ključno: Ustanovi se vladna služba za izobraževanje odraslih in direktorat za IO.
  1. Več sredstev je potrebno nameniti za transparentno financiranje programov za IO, še posebej iz državnega proračuna, ker sedaj prevladuje projektno financiranje iz sredstev EU. Javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle naj se vključi v javno službo.
  2. Več pozornosti na sistemski ravni je potrebno nameniti kadrom v izobraževanju odraslih in posodobitvi študijskih programov za andragoške poklice ter stalnemu spopolnjevanju, ki omogoča nadaljnji profesionalni in karierni razvoj.

Večkrat smo se predstavniki ADS in andragogi že obrnili na MVI, celo na ministra dr. Darjo Feldo, da bi se pogovorili o izobraževanju odraslih, pa doslej nismo uspeli. Zato je ta dopis obenem prošnja za možnost pogovora na MVI o problematiki IO, ki jo navajamo tudi v tem dopisu in je večinsko mnenje slovenskih izobraževalcev odraslih, tako praktikov kot teoretikov.

V upanju na pozitiven odziv MVI vas pozdravljamo.

V imenu organizatorjev in udeležencev posveta ter izobraževalcev odraslih,

predsednica ADS:
Ida Srebotnik