Mag. Jožefu Miklavcu v spomin

Mag. Jožef Miklavc, častni član Andragoškega društva Slovenije, je izjemno zaslužen za razvoj izobraževanja odraslih v prvih obdobjih po osamosvojitvi Slovenije.
Kot podsekretar v Ministrstvu za šolstvo in šport, ki ga je v letu 1991 vodil dr. Peter Vencelj, je odigral bržkone najpomembnejšo vlogo pri snovanju in ustanovitvi Sektorja za izobraževanje odraslih na Ministrstvu. To je bil velik korak v razmerah, ko izobraževanje odraslih še nikoli prej ni imelo niti samostojnega organa upravljanja na državni ravni, niti ni bilo financirano iz državnega proračuna, niti ni imelo svojega razvojnega in raziskovalnega središča. Mag. Jože Miklavc je postal prvi vodja Sektorja za izobraževanje odraslih, ki je tedaj deloval in še zdaj deluje kot enota Direktorata za srednje in višje šole ter izobraževanje odraslih. V letih 1990 do 1992 je Vlada RS sprejela vrsto sistemskih ukrepov, ki so odločilno vplivali na pospešitev razvoja izobraževanja odraslih v Sloveniji.
Ti ukrepi so bili:
 ustanovitev sektorja za izobraževanje odraslih na Ministrstvu za šolstvo in šport;
 odobritev sredstev za izobraževanje odraslih v proračunu Republike Slovenije;
 ustanovitev Andragoškega centra Slovenije, prve razvojne in raziskovalne ustanove za izobraževanje odraslih v Sloveniji, leta 1991;
 začetek samostojnega visokošolskega študije andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

To so bile podlage za nadaljnje sistemske ukrepe, ki so sledili v naslednjih letih, med njimi sta najpomembnejša sprejetje Zakona o izobraževanju odraslih in Nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Sloveniji. Jože Miklavc je kot vodja Sektorja na Ministrstvu k vsem tem ukrepom pomembno pripomogel. Pobudniki ukrepov so bile asociacije za izobraževanje odraslih, med njimi je imelo vodilno vlogo Andragoško društvo Slovenije. A brez soglasja in aktivnega sodelovanja ministra in njegovih sodelavcev, takšen razvoj ne bi bil mogoč. Ne pretiravamo, če rečemo, da je bil pri udejanjanju teh ukrepov delež Jožeta Miklavca neprecenljiv. Lahko ga označimo kot sooblikovalca uspešnega razvoja izobraževanja odraslih v Sloveniji, v obdobju, ko sta država in stroka to nujno potrebovali. Takšen razvoj so nam zavidali ne le v vzhodno-evropskih državah, ki so tedaj vse zaostajale za Slovenijo v razvoju izobraževanja odraslih, temveč tudi na Zahodu.
Jože Miklavc je sicer zelo postopno izgrajeval svojo poklicno kariero. Začel je kot učitelj razrednega in predmetnega pouka v osnovni šoli, bil ravnatelj osnovne šole, vodja kadrovske službe v srednješolskem centru, pedagoški vodja in direktor v srednješolskem in višješolskem centru, vse dokler ni prevzel funkcij v državni upravi. Ta vloga pa mu je omogočala tudi širše družbeno delovanje, povezano z izobraževanjem odraslih. S svojim širokim znanjem in izjemnim poznavanjem celotnega sistema izobraževanja in posebej izobraževanja odraslih je uspešno povezoval andragoško stroko, razvijajočo se prakso in politiko.

(iz utemeljitve imenovanja mag. Jožeta Miklavca za častnega člana Andragoškega društva Slovenije)